De kwaliteit van het onderwijs is cruciaal voor ons welzijn en voor de continuïteit van onze sterke, regionale kennissamenleving. Hoogwaardig onderwijs draagt bovendien bij aan gelijke kansen: onderwijs dat iedere leerling de beste ontwikkelingsmogelijkheden verschaft, draagt bij aan sociale gelijkheid en helpt daarmee maatschappelijke tegenstellingen te overbruggen. Met ons expertisegebied Samen Lerend zetten we ons in voor dit hoogwaardige onderwijs in de regio Utrecht.

Onze samenleving ontwikkelt zich in hoog tempo. De uitdagingen van de klimaatcrisis, digitalisering, de kenniseconomie, de toenemende sociale diversiteit en polarisatie stellen ons voor steeds weer nieuwe uitdagingen. Mensen opleiden in en voor deze dynamische maatschappij vraagt om dynamisch onderwijs. Daarom zetten we ons met Samen Lerend in voor flexibel onderwijs. 

We willen dat leerlingen en studenten in hun keuzes niet beperkt worden door de organisatorische inrichting van het onderwijs. We zetten de talenten en ontwikkelingskansen van mensen centraal en streven naar onderwijs dat ruimte biedt aan de talenten en achtgronden van het individu. We kiezen daarbij voor doorlopende leerlijnen, met een zo naadloos mogelijke overgang tussen de verschillende vormen van onderwijs. Hiermee verlagen we de drempel voor een leven lang ontwikkelen.

Co-creatie met het werkveld

Onderzoek laat keer op keer zien dat de bekwaamheid van onderwijsprofessional de belangrijkste factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. Hogeschool Utrecht gaat, samen met haar partners, nog meer investeren in het opleiden en bijscholen van deze onderwijsprofessionals. We leiden onderwijsprofessionals op die hun vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische expertise verbinden met bredere maatschappelijke vraagstukken, zoals digitale geletterdheid en diversiteit, duurzaamheid, rechtvaardigheid, veiligheid en gezondheid. Dit doen we door onze curricula doorlopend in co-creatie met het onderwijswerkveld te innoveren.

We bieden studenten bij de start van de opleiding de mogelijkheid om in een assessment hun eerder verworven vaardigheden aan te tonen. Het uitgangspunt is dat onderwijs slim inspeelt op de ervaring, achtergrond en vraag van de onderwijsprofessional. Zo maken we onze lerarenopleidingen aantrekkelijk voor een brede doelgroep, waarmee we bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort.

Drie opgaven

Binnen ons expertisegebied Samen Lerend werken we zo aan drie maatschappelijke opgaven:

Onderwijs dat meebeweegt met de snelle maatschappelijke ontwikkelingen en dat ruimte biedt aan de individuele talenten en achtergronden van studenten en daarmee bijdraagt aan een diverse, inclusieve maatschappij.

Door flexibel op te leiden, met aandacht voor de kennis en kunde die aankomende docenten al in huis hebben, willen wij bijdragen aan een groei van het aantal onderwijsprofessionals.

In co-creatie met onze partners in Midden-Nederland bouwen we aan een toekomstbestendige en samenhangende educatieve infrastructuur in de regio Utrecht. We streven naar de totstandkoming van integrale educatieve voorzieningen, met name daar waar dit voor kwetsbare kinderen of jongeren van het grootste belang is.

Andere expertisegebieden